Rubha nam Braithrean

WHO WERE THE BROTHERS?

Were they monks living a simple life of solitude on this headland in the 6th century? Or were they the brothers who lost their lives after their boat smashed on the rocks during a winter storm in the late 19th century?

Our Skye archaeologists believe that traces on this peninsula show signs of hunter-gatherers, Iron Age warriors, Medieval monks, clan chieftains and crofter-fishermen.

WALK TO THE SHORE and connect with the brothers through time. Its an easy walk going down, with a bit of an incline coming back. Have a look at Ruaraidh Dhmhnaill a Chirns ruined house. His people lived here until the end of the 19th century. If you want to go beyond the stream, look out for the old salmon bothy and other remains from the past.

Rubha nam Braithrean

Shos faisg air a chladach, ch sibh tobhta taigh Ruaraidh Dhmhnaill a Chirn. Bha daoine a fuireach san taigh gu deireadh na naoidheamh linn deug. S e taigh math a bha ann airson an ama le ite-teine anns gach stuaigh. Pos seo, ann a Bhaltos, bha Tormod Choinnich (Tormod Stibhart, c.1834-1895) a fuireach aon de cheatharnaich str an fhearainn. S e croitear eadar-dhealaichte a bh ann na linn, a bruidhinn a-mach gu lidir an aghaidh nan uachdaran a bha a cur ml m-choltach air sluagh an fhearainn. Am measg na rinn e thug e Siorram Ivory gu lagh; bhuannaich e agus fhuair e sim mhr airgid. Tha dimh lidir aig an t-sluagh ris an fhearann air an Taobh Sear fhathast, agus croitearachd air a cumail a dol bho athair gu mac. Gheibh sibh tuilleadh fiosrachaidh air croitearachd aig Brgaig...