Ob nan Ron

Looking across to Staffin Island, once known as Fladaigh (Flat Isle, from Norse) you see two small bothies and upright poles for drying nets. The latter were typical of commercial salmon-fishing stations. The fishermen used to stay in the bothies.

Do you know the tune The Hut on Staffin Island which was composed by Scottish musician Phil Cunningham?

During the summer, this type of fishing was done by anchoring a series of net systems along the coast. The fishermen would use a distinctive open boat called a coble. This industry has declined in recent years.

fish illustration

LOCAL HISTORIAN AND FISHERMAN LACHIE GILLIES RECALLS THE IMPORTANCE OF FISHING FOR THE LOCALITY IN THE 20th CENTURY, AND THE VARIOUS METHODS OF FISHING, INCLUDING THE BIG LINE FISHING AND LOBSTER CREEL MAKING. A FULLER ACCOUNT OF THE HISTORY OF FISHING IN STAFFIN CAN BE FOUND ON THE STAFFIN DATA ATLAS. THIS CD-ROM MAY BE ACCESSED AT THE COLUMBA 1400 CENTRE.

Cho cudromach s a bha an t-iasgach

"Bha iasgach air leth cudromach do chor muinntir an ite anns a chiad leth dhen 20mh linn. B e iasgach nan giomach bu chudromaiche ann an seo san linn sin, agus s a dhidh bha na ln- mhra. s didh an Drna Cogaidh, b e trlaigeadh an digh a thinig gu re san dthaich air fad. Tha an trlaigeadh air an t-iasgach uile a sgrios.

Suas gu m a Chiad Chogaidh, dheigheadh na fir ann am btaichean siil de 75/80 troigh a dhfhaid cho fad ris a Chrn, irinn a Deas, Eilean Mhanainn agus Sealtainn air tir an sgadain agus an rionnaich."

Na ln-mhra

"Na ln-mhra a chanamaid ag iasgach sna h-uisgeachan domhainn. Aon uair s gun tigeadh an t-Earrach bhathas a cleachdadh na digh iasgaich seo air tir an isg mhir. Bha an t-iasg mr a ciallachadh crnag, trosg, liutha, sgait, langa agus iasg cus nas motha. Gheibhte an t-iasg mr cig no sia mle bhon chladach.

An lon-mhr fhin -s e rpa caol a bh innte no sreang thiugh le sndan agus dubhain. Bha iad air am biadhadh le sgadan r. Bhiodh cignear ann an criutha gach bta, gach fear le a bhasgaid fhin leis na ln-mhra sin."

A danamh clibh ghiomach

"Nuair a bha mise g, bhiodh na fir a danamh an clibh fhin bho ths gu is. Bha lr fiodh air an t-seann sersa clibh; s e calltainn a bha sna cearcaill air an cmhdach le cainb air fhighe. Bha sil ann an cliabh ghiomach (mu chig irlich) le biadhadh rionnaich no saoithein agus sreang biadhaidh."