Fhlodaigearraidh

Rising above you to the west is the Quiraing; centre-stage in a theatre of geology and backdrop to the rhythms of crofting life through the generations. Connect with a magical world of pinnacles, precipices and pillars. Roam through the archaeology of our talking landscape. Walk in the footsteps of Flora MacDonald, one of the great heroines of the Gael.

Soraidh leis an it
An dfhuair mi m rach g,
Eilean nam beann rda
Far an tmh an ce;
Air am moch a dhireas
Grian nan speur fo rs,
A fuadach neul na h-oidhche,
Soillseachadh an Strr.

Fldaigearraidh sgiamhach,
Cit eil dfhiach de ghrunnd?
S ainmeil an crodh-dra
A dhraicheadh air dfhonn;
Is nuair thig an oiteag
Bho Lochlann oirnn a-nall,
Sideadh air Srin Bhaornaill,
S cbhraidh gaoth do bheann.

Eileanan a chuain
Mun cuairt dut air gach ird,
Seallaidh iad le uamhann
Air do stuaghan rd;
Nuair a dhireas buaireas
Eadar cuan is trigh,
N Mol Stamhain nuallan
S uair dhaibh bhith nan tmh.

Miri Mhr nan ran

Quiraing

Opposite is a song about the Misty Isle from Miri Mhr nan ran, Great Mary of the Songs or Mary MacPherson (1821 1898). She was a noted Gaelic poet whose songs are still widely acclaimed and sung. She was a champion of the crofters in their struggle to achieve security of land tenure in the 1880s. In 2002 The Highland Council and funding partners established the Miri Mhr Gaelic Song Fellowship.

Fhlodaigearraidh walk