An Corran

Can you IMAGINE the landscape during the Jurassic age, approximately 175 million years ago? Dinosaurs roamed on a tropical estuary within a long-gone super-continent. Footprints of a large carnivore similar to a Megalosaurus were fossilised over millions of years. After a storm in 2002, to great excitement, they were found on the rocky foreshore, here at An Corran.

imprint arrow pointer
animals

Bha lrach a Chorrain cudromach dha na daoine a bha a fuireach agus a sealg timcheall an oirthir seo o chionn fada an t-saoghail. Chaidh cnimhean a mhathain, elk, crodh fiathaich (oryx) agus an tuirce a lorg am measg sgudail air an lrach ann an 1994 agus iomadh sersa maoraich. Le sin tha e follaiseach gun robh diofar shersa bdh aig an t-sluagh rsaidh sin.

Chaidh clachan bloodstone bho Eilean Ruma a lorg aig an lrach seo, rud a tha sealltainn gun robh iad a siubhal fad agus farsaing bhon Eilean Sgitheanach gu na h-eileanan eile agus gu tr-mr, gu iteachan mar a Chomraich far an deach stuthan co-ionann fhoillseachadh.

Aig an m, greis s didh Linn na Deighe, bhiodh an t-eilean cmhdaichte le coilltean. Bheireadh sin deagh chothrom do na beathaichean agus na h-ein ris an robh na sealgairean an urra.

Chaidh trr shersachan chlachan geur fhaighinn aig a Chorran agus mun cuairt Stafainn. Tha e soilleir gun robh iad a cur nan clachan sin gu feum mar sporan sgoltaidh agus gearraidh.

Mu choinneamh a chladaich tha Eilean Stafainn, no Fladaigh, mar a bhiodh aig daoine air o shean. Tha d bhothan air an eilean a bha air an cleachdadh airson iasgach a bhradain. Bhiodh na h-iasgairean a fuireach agus a cadal annta. Rinn fear-ciil ainmeil, Phil Coineagan, fonn leis an aimn The Hut on Staffin Island nuair a bha e a fuireach anns an sgre.